ประวัติอาจารย์

personal1
อ.นุชจรินทร์ โลหะปาน
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

EDUCATION:

 

June 2007 – May 2009

 

            Department of Accounting, Faculty of Business, Kasetsart University, Thailand

            Master of Business Administration / GPA: 3.57

            Master’s Independent Study: The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group

 

June 2003 – March 2007

 

            Department of Accounting, Faculty of Management Science, Khon Kaen University, Thailand

            Bachelor of Business Administration Second Class Honours / GPA: 3.40

 

May 1999 – March 2002

 

            Phathumthep Wittayakarn School, Thailand / GPA: 3.50

 

RESEARCH:

 

Nutchajarin  Lohapan (2009). The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group. Independent Study. Kasetsart University

 

REFERENCES:

 

Associate Professor Dr. Sasivimol  Meeampol

Faculty of Business, Accounting department

Kasetsart University

 

Associate Professor Dr. Pitiphat  Chataccaraphat

Faculty of Business, Accounting department

Kasetsart University

EDUCATION:

 

June 2007 – May 2009

 

            Department of Accounting, Faculty of Business, Kasetsart University, Thailand

            Master of Business Administration / GPA: 3.57

            Master’s Independent Study: The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group

 

June 2003 – March 2007

 

            Department of Accounting, Faculty of Management Science, Khon Kaen University, Thailand

            Bachelor of Business Administration Second Class Honours / GPA: 3.40

 

May 1999 – March 2002

 

            Phathumthep Wittayakarn School, Thailand / GPA: 3.50

 

RESEARCH:

 

Nutchajarin  Lohapan (2009). The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group. Independent Study. Kasetsart University

 

REFERENCES:

 

Associate Professor Dr. Sasivimol  Meeampol

Faculty of Business, Accounting department

Kasetsart University

 

Associate Professor Dr. Pitiphat  Chataccaraphat

Faculty of Business, Accounting department

Kasetsart University

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon