ประวัติอาจารย์

personal1
อ.นุชจรินทร์ โลหะปาน
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

EDUCATION:

 

June 2007 – May 2009

 

            Department of Accounting, Faculty of Business, Kasetsart University, Thailand

            Master of Business Administration / GPA: 3.57

            Master’s Independent Study: The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group

 

June 2003 – March 2007

 

            Department of Accounting, Faculty of Management Science, Khon Kaen University, Thailand

            Bachelor of Business Administration Second Class Honours / GPA: 3.40

 

May 1999 – March 2002

 

            Phathumthep Wittayakarn School, Thailand / GPA: 3.50

 

RESEARCH:

 

Nutchajarin  Lohapan (2009). The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group. Independent Study. Kasetsart University

 

REFERENCES:

 

Associate Professor Dr. Sasivimol  Meeampol

Faculty of Business, Accounting department

Kasetsart University

 

Associate Professor Dr. Pitiphat  Chataccaraphat

Faculty of Business, Accounting department

Kasetsart University

EDUCATION:

 

June 2007 – May 2009

 

            Department of Accounting, Faculty of Business, Kasetsart University, Thailand

            Master of Business Administration / GPA: 3.57

            Master’s Independent Study: The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group

 

June 2003 – March 2007

 

            Department of Accounting, Faculty of Management Science, Khon Kaen University, Thailand

            Bachelor of Business Administration Second Class Honours / GPA: 3.40

 

May 1999 – March 2002

 

            Phathumthep Wittayakarn School, Thailand / GPA: 3.50

 

RESEARCH:

 

Nutchajarin  Lohapan (2009). The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group. Independent Study. Kasetsart University

 

REFERENCES:

 

Associate Professor Dr. Sasivimol  Meeampol

Faculty of Business, Accounting department

Kasetsart University

 

Associate Professor Dr. Pitiphat  Chataccaraphat

Faculty of Business, Accounting department

Kasetsart University

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon