ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.นุชจรินทร์ โลหะปาน
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

EDUCATION:

2018 

Doctor of Philoshophy in Accouting (PhD in Accouting)

Mahasarakham University, Thailand

 

2009       

Master of Business Administration (Accoutancy) / GPA: 3.57

Faculty of Business, Kasetsart University, Thailand

            

2007 

Bachelor of Business Administration Second Class Honours / GPA: 3.40

Faculty of Management Sciences, Khon Kaen University, Thailand          

 

 

RESEARCH:

Nutchajarin LohapanKornchai Phornlaphatrachakorn, and Saranya Raksong (2018). 

Accounting Information System Quality and Business Goal Achievement: An Empirical Evidence from Auto Parts SMEs in Thailand. Veridian E-journal, Vol 11 No.4.

 

Lohapan, N., Phornlaphatrachakorn, K. & Raksong, S. (2018). Factors affecting accounting information system quality: an empirical evidence from auto parts smes in Thailand.  Panyapiwat Journal, 10(3), 193-206.

 

Nutchajarin Lohapan and Phaprukbaramee Ussahawanitchakit. (2017). Psychological Well-Being and Job Success: An Empirical Research of Tax Auditors in Thailand. 6th International Conference on Restructuring of the Global Economy (ROGE) 20-21st June 2016 University of Oxford, UK.

 

นุชจรินทร์ โลหะปาน. (2015). การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 1-11. 

 

Nutchajarin  Lohapan (2009). The social responsibility disclosure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: resources industry group. Independent Study. Kasetsart University

 

icon
icon