ประวัติอาจารย์

personal1
อ.อุมา ฤทธิ์ศรี
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

2554

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย                                                             

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

(บช.ม.)

2558

 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย                                                               

 

ข้อมูลประสบการณ์               

2554-2555                         เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

2555-2557                         ครูพิเศษสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

2557-2558                         อาจารย์พิเศษสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)

 

ผลงานวิชาการ

 

งานวิจัย  : ผลกระทบของบรรยากาศในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายทางการบัญชีของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

 

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชี ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

การบัญชีต้นทุน

การบัญชีภาษีอากร

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

การวางแผนและควบคุมกำไร

icon
icon