ประวัติอาจารย์

personal1
อ.อุมา ฤทธิ์ศรี
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

2554

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย           

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

2558

 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย           

 

ข้อมูลประสบการณ์               

2554-2555                         เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

2555-2557                         ครูพิเศษสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

2557-2558                         อาจารย์พิเศษสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)

 

ผลงานวิชาการ

 

งานวิจัย  : ผลกระทบของบรรยากาศในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายทางการบัญชีของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

 

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชี ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

1) หลักการบัญชีขั้นต้น/การบัญชี 1 (PREMINIARY PRINCIPLES OF ACCOUNTING/ACCOUNTING I)

2) การบัญชีขั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE ACCOUNTING I)

3) การบัญชีขั้นกลาง 2 (INTERMEDIATE ACCOUNTIN II)

4) การบัญชีต้นทุน (COST ACCOUNTING)

5) ภาษีอากร (TAXATION)

6) การบัญชีภาษีอากร (TAX ACCOUNTING)

7) การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (FINANCIAL REPORT ANALYSIS)

8) การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมกำไร (ACCOUNTING FOR PROFIT PLANNING AND CONTROL)

9) จริยธรรมธุรกิจ (BUSINESS ETHICS)

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon