ประวัติอาจารย์

personal1
อ.อุมา ฤทธิ์ศรี
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

2554

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย                                                             

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

(บช.ม.)

2558

 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย                                                               

 

ข้อมูลประสบการณ์               

2554-2555                         เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

2555-2557                         ครูพิเศษสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

2557-2558                         อาจารย์พิเศษสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)

 

ผลงานวิชาการ

 

งานวิจัย  : ผลกระทบของบรรยากาศในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายทางการบัญชีของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

 

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชี ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

การบัญชีต้นทุน

การบัญชีภาษีอากร

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

การวางแผนและควบคุมกำไร

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon