ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

 

 

ระดับ

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการ)

มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย

(Fully scholarship)

2542

ปริญญาโท

Master of Business Administration in International Business Management

Pacific States University,

United States

2548

ปริญญาเอก

Doctoral Business Administration in Management

Victoria University,

Australia

(Fully scholarship)

2551

 

รายวิชาที่รับผิดชอบในระดับอุดมศึกษาและความเชี่ยวชาญ

 • Human Resource Management
 • Small Business Management
 • Business Policy and Strategic Management
 • Cross-cultural management
 • Organization and management
 • Management for organizational change and innovation
 • Comparative management
 • Business Environment
 •  Compensation Management 
 • Relationships between Politics and International Business
 • Organizational Decision Making and Problem Solving
 • Management and Organizational Behavior
 • ASEAN Study

 

 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

 •  Raoprasert, T & Islam,S. M. N. (2010) Designing an Efficient Management System: Modelling of Convergence Factors Exemplified by the Case of Japanese Businesses in Thailand, Physica-Verlag Heidelberg, United States.
 • Raoprasert, T & Islam,S. M. N. (Forthcoming) 'Structural Equation Modelling in Business Management', in L Moutinho & G Hutcheson (eds), Dictionary on quantitative methods in management, Sage Publications, United Kingdom.
 • Raoprasert, T & Turner, R 2008, 'Japanese Management practices in Thailand: Models of Management Adaptation and Acceptance', paper presented to Pan-Pacific Conference, 6/4/2008, San Jose, Costa Rica
 •  Raoprasert, T & Zeidan, S 2007, 'Japanese Management Practices: The Need for Adaptive Management', paper presented to Australia and New Zealand Academy of Management, 7/12/2007, Sydney.

 

 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและงานวิจัย

 

 • Management, Cross-cultural management, International Business management
  ประวัติการดำรงตำแหน่งการบริหารและประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ประวัติด้านการทำงานและการปฏิบัติราชการ

 

 

 • ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • 2548-2557 อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2544-2547 Human resource manager at I’m Siam, California U.S.A

 

 

ประวัติการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

 

 • ศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทวีป ยุโรป ได้แก่ University of Lucern, Lucern สหพันธรัฐสวิส Vienna University of Technology, Vienna ประเทศออสเตรีย และประเทศเยอรมัน, 2554
 • Structural Equation Modelling with AMOS by Dr Everarda Cunningham, Victoria University, 2007
 • Demystifying the thesis by Professor Rod Adams at Victoria University, Melbourne, 2006
 • Applications of Hofstede's Theory of Cultural Values by Geert Hofstede, Melbourne, 2005


ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรและการบริการวิชาการ

 

 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชคงคลกาฬสินธุ์


ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี

 

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon