ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.รัฐการ บัวศรี
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

 

บธ.ม. (การตลาด)             Victoria University, Australia      

บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)    Victoria University, Australia 

บธ.บ                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 บทความทางวิชาการ

 

  • An Investigation of International Tourists from Big Emerging Market (BEMs) of Different Age Groups used Information Sources for Making Decision to Visit Thailand. The Macrotheme Review,4(1),105-116


ประวัติการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

  • โครงการบรมผู้บริหารระดับกลาง ประเทศ ออสเตรเลีย


รายวิชาที่รับผิดชอบและเชี่ยวชาญ

  •  หลักการตลาด
  •  การตลาดระหว่างประเทศ
  • จริยธรรมธุรกิจ
  •  การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ


ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลและโรงแรมโรมาโฮเต็ล (2545-2549)
  • อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต หนองคาย (2549-ปัจจุบัน)
  • ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี
icon
icon