ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.รัฐการ บัวศรี
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

 

บธ.ม. (การตลาด)             Victoria University, Australia      

บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)    Victoria University, Australia 

บธ.บ                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 บทความทางวิชาการ

 

  • An Investigation of International Tourists from Big Emerging Market (BEMs) of Different Age Groups used Information Sources for Making Decision to Visit Thailand. The Macrotheme Review,4(1),105-116


ประวัติการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

  • โครงการบรมผู้บริหารระดับกลาง ประเทศ ออสเตรเลีย


รายวิชาที่รับผิดชอบและเชี่ยวชาญ

  •  หลักการตลาด
  •  การตลาดระหว่างประเทศ
  • จริยธรรมธุรกิจ
  •  การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ


ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลและโรงแรมโรมาโฮเต็ล (2545-2549)
  • อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต หนองคาย (2549-ปัจจุบัน)
  • ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี
icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon