ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.รัฐการ บัวศรี
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

 

บธ.ม. (การตลาด)             Victoria University, Australia      

บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)    Victoria University, Australia 

บธ.บ                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 บทความทางวิชาการ

 

  • An Investigation of International Tourists from Big Emerging Market (BEMs) of Different Age Groups used Information Sources for Making Decision to Visit Thailand. The Macrotheme Review,4(1),105-116


ประวัติการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

  • โครงการบรมผู้บริหารระดับกลาง ประเทศ ออสเตรเลีย


รายวิชาที่รับผิดชอบและเชี่ยวชาญ

  •  หลักการตลาด
  •  การตลาดระหว่างประเทศ
  • จริยธรรมธุรกิจ
  •  การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ


ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลและโรงแรมโรมาโฮเต็ล (2545-2549)
  • อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต หนองคาย (2549-ปัจจุบัน)
  • ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี
icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon