ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.ประภัสสร ซื่อตรง
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

ปริญญาเอก  PhD  (การตลาด)               The University of Newcastle, Australia

ปริญญาโท   บธ.ม (การจัดการธุรกิจการบิน)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

icon
icon