ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ประภัสสร ซื่อตรง
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

บธ.ม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

icon
icon