ประวัติอาจารย์

personal1
อ.มณีรัตน์ การรักษ์
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2554

 

ผลงานทางวิชาการ


งานวิจัย
• หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน


• ปี 2554-2555 พนักงานบริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
• ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.6 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon