ประวัติอาจารย์

personal1
อ.มณีรัตน์ การรักษ์
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2554

 

ผลงานทางวิชาการ


งานวิจัย
• หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน


• ปี 2554-2555 พนักงานบริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
• ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.6 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon