ประวัติอาจารย์

personal1
อ.มณีรัตน์ การรักษ์
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2554

 

ผลงานทางวิชาการ


งานวิจัย
• หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน


• ปี 2554-2555 พนักงานบริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
• ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.6 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี

 

icon
icon