ประวัติอาจารย์

personal1
อ.มณีรัตน์ การรักษ์
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

 

2561     ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ณ Australian Maritime College | University of Tasmania

 

2559     ปริญญาโท วท.ม (การจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


2554     ปริญญาตรี บธ.บ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

 

ผลงานทางวิชาการ


งานวิจัย
• หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน


• ปี 2554-2555 พนักงานบริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
• ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

icon
icon