ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ศุภวัตร มีพร้อม
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Event Marketing), University of Tasmania, Australia

M.B.A. (Business Administration)                     Khon Kaen University

BBA (in Hotel and Tourism Management with second class honor)      

                                                     Khon Kaen University

 

ประกาศนียบัตร:
Certificate of Tourist Guide of Tourism Authority of Thailand.
Certificate of Pernod Ricard Thailand (Academy) Co., Ltd. and Witoon's Cocktail & Wine School

 

 

ประสบการณ์ทำงานและรับราชการ
2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

2552 – 2553 Mandarin Oriental Dhara Dheve Chiang Mai, Chiang Mai, THAILAND
Position: Food and Beverage Service

 

 

Computer Skills:
 Microsoft Offices
 SPSS and AMOS
 Fidelio Front office Program
 POS Food and Beverage Program
 Amadeus Airline Program

 

รายวิชาที่รับผิดชอบในระดับอุดมศึกษาและความเชี่ยวชาญ
Tourist Guide
Accommodation Management
Health Tourism
Integrated Marketing Communication for Tourism
Airline Business Management
Marketing Management
Tourism Management
Hotel and Tourism Marketing
Geography for Tourism
Food and Beverage Operation

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:
Meeprom, S, 2013, ‘An educate potential for health tourism to support ASEAN Economics
Community: A case study of Srinagarind hospital faculty of medicine Khon Kaen University, Thailand’, Proceedings of the 3rd Regional Conference on Tourism Research: 29-31 October, 2013, pp. 698-707, Langkawi, Malaysia.
Meeprom, S, 2013, ‘Bumrungrad International Hospital: Health Tourism to enter the Asean
Economic Community (AEC). Srinakarinwirot Business Journal, vol. 4, no. 1, pp.
133 – 148.
Meeprom, S, 2013, ‘An attitude towards mattayomsuksa VI students in Khon Kaen municipality
for decision-making on further studies majored in hotel and tourism industry at Thai
public universities’, Journal of Education Research, vol. 8, no. 3.
Meeprom, S, 2014, ‘An integrated leadership management in motivation and inspiration in case
study Krung Thai Bank Public Company Limited’, Varidain E-Journal, vol. 7, no. 1.
Meeprom, S, 2014, ‘A Study of Potential Development to Archaeological Attraction in
NAKHONCHAIBURIN Tourism Cluster’, Proceedings of the 3rd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences 2014, Bali, Indonesia. (SCOPUS Indexed)
Meeprom, S, 2014, ‘Factors influencing of tourists decision making to travel at Archaeological
Attraction in NAKHONCHAIBURIN Tourism Cluster’, University of the Thai
Chamber of Commerce Journal, vol. 35, no.2.

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon