ประวัติอาจารย์

personal1
Mr.LI SHI
-
ตำแหน่ง : อาจารย์ชาวต่างชาติ

Nationality: China

Degeree: master  degree

Undergraduate   School: Southwest  University   

Major:Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

Master School: Southwest  University   

Major: Master of Teaching Chinese to Speakers of Other

          Languages”“MTCSOL”

Volunteering Experiences:1/11/2012-08/3/2013  Working in Nakhonsrithammarat

icon
icon