ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.ประภัสสร ซื่อตรง
ดร.ประภัสสร ซื่อตรง
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาเอก  PhD  (การตลาด)               The University of Newcastle, Australia

ปริญญาโท   บธ.ม (การจัดการธุรกิจการบิน)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

icon
icon