ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.อังค์วรา ณ สุนทร
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

คุณวุฒิ (ระดับการศึกษา)

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Doctor of Philosophy (Tourism) 

University of Bedfordshire United Kinsdom

icon
icon