ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่1/2559

18 สิงหาคม 2559

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 1/2559 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานา ชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการส


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 8

18 สิงหาคม 2559

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 8 "INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BUSINESS AND ECONOMICS 2015" ภายใต้หัวข้อ "FRONTIER OF BEHAVIORAL ECONOMICS APPLICATIONS FOR POLICY MAKERS, MARKETERS, AND BEYOND" เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักธุรกิจจากทั่วโลก ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยเชิงลึก ทั้งในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การเงิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่า