ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
01 ธันวาคม 2559 1657 Views

ตารางผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ประจำปี 2556

  

ที่

ชื่อนักวิจัย

 

ชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ช่วงเวลา
ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
แหล่งตีพิมพ์ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ผลงานที่ได้รับการ Citation การนำไปใช้ประโยชน์   ระดับคุณภาพ
งานวิจัย
ค่าน้ำหนัก 
 1

 ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร                                                                 

 An Application of Multi-Agent ArchitectureFramework to Improve Wine Supply Chain Coordination   June, 2013  The international conference Flexible Automationand Intelligent Manufacturing (FAIM 2013), Portugal
 
 - -  การประชุมวิชาการนานาชาติ 0.25 
 2  ดร.จตุราพร สีหาบุตร  Program to launch an awareness-raising booklet onsustainable tourism an environmental protection for operators and localcommunities: LUANG PRABANG,LAO PDR  
 
 June, 2013  North Atlantic Forum 2013, Holar UniversityCollege, Holar, Iceland - -  การประชุมวิชาการนานาชาติ  0.25
3 อ.ศุภวัตร มีพร้อม  The Potentail of Health Tourism to Support ASEANECONOMICS COMMUNITY (AEC) : A Case Study of Srinagarind Hospital Faculty ofMedicine KhonKaen University
 
 29-31 
October,
 2013
 Proceedings of the 3rd Regional Conference on Tourism Research: Langkawi, Malaysia      การประชุมวิชาการนานาชาติ  0.25
 4  อ.ศุภวัตร   มีพร้อม  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล: การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 มีนาคม 2556  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒปีที่4 ฉบับที่2  - -  สมศ.  0.75
 5  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์

Thai Manufacturing Small and MediumSized

Enterprise Technical Efficiency : Evidence 

from Firm-level Industrial Census Data

 

 เดือนพฤษภาคม 
2556
 

 

Journal of Asian Economics ฉบับที่ 27  

หน้าที่ 42-56 

 

-  -  Scopus  1
 6  ดร.ธีระวัฒน์เจริญราษฎร์  

Measuringthe Technical Efficiency

of ThaiManufacturing SMEs:

AComparison of Parametric

and Non-parametric Approaches
 2013  

Proceedingsการประชุมวิชาการนานาชาติชื่อ

Cambridge Business &

Economics Conference (CBEC) 2013 

ณ University of Cambridge (UK)

 

 -  -  การประชุมวิชาการนานาชาติ 0.25 
 7  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  

Factors Affecting the Technical Inefficiency 

of Thai Manufacturing and Exporting Small

and Medium Sized Enterprises:  A Stochasticfrontier analysis

(SFA)

 

 2013  

Proceedingsการประชุมวิชาการนานาชาติชื่อ

Cambridge Business &

Economics Conference (CBEC) 2013

 

 -  -  การประชุมวิชาการนานาชาติ  0.25
 8  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  Technical Efficiency of Thai Manufacturing SMEs: A Stochastic Frontier Analysis  2013  

Australasian Accounting

Business and Finance Journal Volume 7 Issue 1 (2013)

 

- การอบรมให้แก่ประกอบการ OTOP  สมศ.,
ProQuest และEBSCO
 0.75
 9  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  The Contributionof Entrepreneurship and Innovation to Thai SME Manufacturing Performance  2013  Proceedings ของการประชุมวิชาการนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูลThomson Reuters ISI Web of Science (WOS) Conference Proceedings Citation Index, Elsevier SCOPUS abstract and citation database  - - การประชุมวิชาการนานาชาติ   0.25

 ตารางผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ประจำปี 2557

ที่  ชื่อนักวิจัย   ชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ช่วงเวลาที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
 แหล่งตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่
 ผลงานที่ได้รับการ Citation  การนำไปใช้ประ
โยชน์
 
ระดับคุณภาพงานวิจัย  ค่า
น้ำหนัก
 
อ.สิริวงษ์ เอียสกุล   The guidline for development on Sirinthon Aquarium Nongkhai 
province for support ASEAN Economics Community 
 
 September-December 2014 Veridian E - Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ ปีที่ 7 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2557  
 - -  TCI
 กลุ่ม 2
 0.60
 2  ดร.จตุราพร สีหาบุตรและ ดร.นารา  กิตติเมธีกุล                           ความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  September-December 2014  Veridian E - Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ ปีที่ 7 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2557
 -  -  TCI 
กลุ่ม 2
 0.60
 3  อ.ศุภวัตร มีพร้อม  The Appreciative leadership application in service industry:A case study of motivation and inspiration in Krung Thai Bank Public Company Limited  September-December 2014  Veridian E - Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ ปีที่ 7 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2557
 -  -  TCI 
กลุ่ม 2
 0.60
 4  อ.ศุภวัตร มีพร้อม  A study of potential development to archaeological attraction in NAKHONCHAIBURIN Tourism Cluster  November 2014  The 3rd International Congress on Interdisciplinary Behavior & Social Science 2014  -  -  ประชุมวิชาการนานาชาติ  0.40
5 อ.วิภารัตน์  สุราลัย Accommodations (Guesthouse) Development Guideline at Muang District,NongKhai Province  8 January 2014  Asia-Pacific Social Science Conference Proceeding  -  -  ประชุมวิชาการนานาชาติ  0.40
 6  อ.ศภวัตร  มีพร้อม  Attitude toward Mattayomsuksa 6 student in Khonkaen Municipality for Decision-Making on futher studies majored in Hotel and Tourism Industry at Thai Public University  ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2557 วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  -  - TCI 
กลุ่ม 1
 0.80
 7  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  Estimating a Technical Inefficiency Effects Model for Thai Manufacturing and Exporting Enterpries (SMEs) : A Stochastic Frontier (SFA) and Data Envelopment Analysis (DEA) Approach  2014  Informing Science& IT Education Conference (InSITE) 2014  -  -  ISIProceedings  0.20
 8  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  The Contribution of Entreprenrurship and Innovation to Thai SME Manufacturing Performance  2014  The 2 nd Internaional Conference on Innovation and Entreprenrurship ICIE 2014  -  -  Scopus
Proceedings 
 0.20
 9  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  The efficiency of SMEs in Thai manufacturing : A stochastic frontier analysis  2014 วารสาร Economic Modelling   -  -  ISI,Scopus  1.00
 10  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  An Empirical Study of Thai Manufacturing SMEs: A Stochastic Frontier Analysis (SFA)  9-11 July 2014  The 1st International Conference 2014 on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia: SEPSA  -  -  Proceedings  0.20
 11  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอตุ สาหกรรมการผลิตของประเทศไทยมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคหรือไม่:วิธีการ Stochastic Frontier Analysis(SFA) และวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA)  2014  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  -  -  TCI กลุ่ม 2  0.60

 ตารางผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ประจำปี 2558

ที่   ชื่อนักวิจัย ชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   ช่วงเวลาที่
ได้รับการตีพิมพ์
  
แหล่ง
ตีพิมพ์
หรือ
เผยแพร่
  
ผลงานที่
ได้รับการ Citation
 
การนำ
ไปใช้ประ
โยชน์
 
สถานะผลงาน  ระดับคุณภาพงานวิจัย  ค่าน้ำหนัก 
 1  อ.นุชจรินทร์ โลหะปาน  (โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ )The Readiness to ASEAN Economics Community of Accounting Student from Khon Kaen University Nong Khai Campus  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทร์วิโรฒ     * ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI   0.60
 2 อ.มณีรัตน์ การรักษ์  (โครงการวิจัยคณธบริหารธุรกิจ) Developement of Thailand-Cambodia Border Trade Market:A Case Study on Chong Jom Market,Surin Province   January-April 2015  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม      *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI  0.60
 ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์  A Research Funding from Asian Development Bank (ADB) (ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย) และ Asian Development Bank Institute (ADBI) (สถาบันธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย)          *กำลังดำเนินการ    
 4  ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์  A Research Funding from Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) and the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)          *กำลังดำเนินการ    
 5  ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์  A Research Funding from the Thailand Research Fund (TRF)          *กำลังดำเนินการ    
 6  ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์  (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))2557-2558 : A Research Funding from National Research Council of Thailand (NRCT) (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))          *กำลังดำเนินการ    
 7  ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์  ทุน กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ประจำปี พ.ศ. 2558          *กำลังดำเนินการ    
 8  ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์  (โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ) นวัตกรรมมีผลต่อประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือไม่ บทเรียนจากอนุภาคลุ่มน้ำโขง          *กำลังดำเนินการ    
 9  อ.ภาชินี สีบุญเรือง  The Austrain Agency for International Mobility and Cooperation in Education, Science and Research (OeAD)          *กำลังดำเนินการ    
 10 อ.วิภารัตน์ สุราลัย  (โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ) แนวทางการพัฒนาศักยภาพของโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา อ.เมือง จ.หนองคาย          *กำลังดำเนินการ    
 11 ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร                                            การเลือกและการประสานงานของสมาชิกในโซ่อุปทานของไวน์ในประเทศไทย          *กำลังดำเนินการ    
 12  ดร.จตุราพร  สีหาบุตร (โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น           *กำลังดำเนินการ    
 13  ดร.นารา กิตติเมธีกุล (โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ) การพัฒนาอารมณ์แฟนกีฬาในตลาดเกิดใหม่: แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการกีฬา           *กำลังดำเนินการ    
 14  อ.ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม  (โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอตอนบน          *กำลังดำเนินการ    
 15  ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน (โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ) ตัวชี้วัดสภาพความกดดันทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          *กำลังดำเนินการ    
 16  ดร.นารา  กิตติเมธีกุล การตัดสินใจเพื่อการจัดการลูกค้าร้องเรียนสำหรับนักการตลาดยุคดิจิตัล  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2558
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI  0.60
 17  อ.ศุภวัตร  มีพร้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโบราณสถานในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์    ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558  วารสารวิชาการมหา
วิทยาลัยหอการ
ค้าไทย
     *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI กลุ่ม 1  0.80
 18  ดร.นารา กิตติเมธีกุล  มุมมองของผู้บริโภคชาวลาวในกรุงเวียงจันทร์ที่มีต่อศูนย์การค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย  ปีืั้ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558  วารสารวิชาการมหา
วิทยาลัยหอการ
ค้าไทย
     *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI กลุ่ม 1  0.80
 19 ณัฐ รุ่งเรือง 
และผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน                                     
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตามแนวคิดระบบผลประโยชน์    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2558      *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว    
 20  ศักดิ์ดา สีกะมุทและ ดร.นารา  กิตติเมธีกุล การกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2558
     *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว    
 21  ชนิดาภา ลือชัยและ ดร.จตุราพร  สีหาบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับุณภาพการบริการของบาร์ในอำเภอเกะาสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี     การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2558      *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว    
 23 จินดา นาคำและ ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์     ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินหลักกับราคาหุ้นสามัญ ในกลุ่มธนาคารพาณิฃย์ ตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย     การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2558      *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว    
 24 ดร.วัลภา  ถมยา   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  ปีที่ 38 ฉบับที่ 147เดือน
กรกฎาคม-กันยายนปี 2558
 วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI กลุ่ม 1  0.80
 25 ดร.จตุราพร  สีหาบุตร  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม: หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปีที่ 35 ฉบับที่ 3เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558   

วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI กลุ่ม 1  0.80
 26  ดร.นารา  กิตติเมธีกุล   มุมมองของผู้บริโภคชาวลาวในกรุงเวียงจันทน์ที่มีต่อศูนย์การค้าชายแดนไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย  ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI กลุ่ม 1  0.80
                   
 27 อาภาพรรณ ลานอุ่นและ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย  ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 26 เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2558  วารสารสยามวิชาการ      *ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  TCI กลุ่ม 1  0.80

 ตารางผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ประจำปี 2559

ที่   ชื่อนักวิจัย ชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   ช่วงเวลาที่
ได้รับการตีพิมพ์
  
แหล่ง
ตีพิมพ์
หรือ
เผยแพร่
  
ผลงานที่
ได้รับการ Citation
 
การนำ
ไปใช้ประ
โยชน์
 
สถานะผลงาน  ระดับคุณภาพงานวิจัย  ค่าน้ำหนัก 
 1 ดร.วัลภา ถมยา   คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงคุณภาพและกำไร  กันยายน-ธันวาคม 2559   วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     *ตอบรับการตีพิมพ์แล้ว   TCI กลุ่ม 1   0.80
 2 ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ และ
Neil Carr and Tara Duncan  
 

Host and backpacker perceptions of environmental impacts of backpacker tourism: A case study of the Yasawa Islands, Fiji.

 เมษายน 2559 Tourism and Hospitality Research      ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  Scopus  1.00
 3 ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์                                      

(ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ประจำปี พ.ศ.2559)การรับรู้ของชาวออสเตรเลียที่มีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวรูปแบบแบ็คแพ็คเกอร์

 2559        กำลังดำเนินการ