• Alumni
  personal1
  Miss.Suksiri Prasongsup
  Nealo
  Present : เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนฯ

  นางสาวสุขศิริ ประสงค์ทรัพย์ (เน)
  รหัสนักศึกษา 437621-3
  NKC#3 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว#2

  งานอดิเรก เจ้าของกิจการ ร้านอาหารเจอเน คาเฟ่ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  สิ่งที่ได้รับและความประทับใจในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

        ประทับใจ หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิในระดับสูง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่ ใส่ใจและเข้มงวด เรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกาย เน้นทักษะ ด้านการค้นคว้านอกตำราเรียน การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอๆ สิ่งที่อาจารย์สอนเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคต และส่งผลให้การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
  สำหรับตัวเอง รู้สึกภูมิใจมากที่ได้จบการศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะได้นำทุกวิชาที่ได้เรียนมาใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว และปัจจุบัน นำความรู้ด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาใช้กับการบริหารจัดการร้านอาหาร เช่น ด้านการวางแผน ด้านการบริการ และการบริหารต้นทุน ฯลฯ

  “เวลาอาจารย์สอน ... ท่านจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่อยู่ในกระแส เป็นเรื่องที่ทันสมัย จุดประกายความคิด ทำให้เราสามารถเริ่มต้นลงมือทำ และประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นๆ”

                           ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านค่ะ

   

   

                                                                                                              

   

   

 • Outstanding Alumnus
  • Fullname
  • Program
  • Branch
  • Year
  • GPA
  No Data.
icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon