• News on August 2018
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
  • 02/08/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
  • 02/08/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • 02/08/2018
  • Download
  • สำเนาบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 ที่ นร 0731.2/ว100 ลว 12 มิ.ย. 61
  • 02/08/2018
  • Download
  • แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
  • 10/08/2018
  • Download
  • ขอจัดส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  • 10/08/2018
  • Download
 • News on JUly 2018
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศาหัวข้อ "มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน 4.0 "
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศการประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถาพิเศา เรื่อง การศึกษาไทยยุค4.0
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพ เนื่องในโอกาศครบรอบ 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ 36 ปี กายภาพบำบัด
  • 05/07/2018
  • Download
  • การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 05/07/2018
  • Download
  • อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เรื่อง Healthcare in Thailand 4.0 8-10 ส.ค. 61
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประกาศ ก.พ.อ. และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
  • 05/07/2018
  • Download
  • การศึกษาอบรม หลักสูตร "ก้าวสู่องค์กร 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม
  • 05/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษา (หมู่บ้านเด็กโสสะ)
  • 05/07/2018
  • Download
  • ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพ่ิมเติม)
  • 20/07/2018
  • Download
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
  • 20/07/2018
  • Download
  • ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
  • 20/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
  • 20/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2561
  • 20/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง abstract
  • 20/07/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กร GJ Education(Thailand)
  • 20/07/2018
  • Download
 • News on June 2018
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
  • 11/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 11/06/2018
  • Download
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำนักงานการคลัง รุ่นที่ 7
  • 11/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE)
  • 11/06/2018
  • Download
  • ขอเชิญส่งผลงานคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม "GMSARN International Conference 2018"
  • 11/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม
  • 11/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การเขียนผลงานทางวาการสำหรับคณาจารย์
  • 11/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
  • 11/06/2018
  • Download
  • เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 11/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตร ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
  • 11/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยประจำปี 2561
  • 18/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการรดับชาติครั้งที่ 4 16-17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  • 18/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
  • 27/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 ก.ค. 61 รุ่นที่ 2 24-26 ก.ค.61
  • 27/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ รุ่นที 7 และศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 3) เพิ่มสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมห
  • 27/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การศึกษาไทยยุค 4.0
  • 27/06/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสุนทรียศาสตร์ ศิลปะการออกแบบเพื่อสร้างอาชีพอิสระเสริมรายได้
  • 27/06/2018
  • Download
  • จัดส่งสำเนาประกาศ ก.บ.ม. และระเบียบกระทรวงการคลัง
  • 27/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน ASEA-UNINET Staff Exchange One Month Scholarship ประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • Download
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 27/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตร ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
  • 27/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการรดับชาติครั้งที่ 4 16-17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  • 27/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาลันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
  • 27/06/2018
  • Download
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยื่นด้วยปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • 27/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thaijob.com
  • 27/06/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • 27/06/2018
  • Download
 • News on May 2018
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 03/05/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ่ตางประเทศ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2561
  • 03/05/2018
  • Download
  • ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค
  • 03/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การประชุม University Scholars Leadership Symposium (USLS) ปี 2018 ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.61
  • 03/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 https:ird.kku.ac.th
  • 03/05/2018
  • Download
  • ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
  • 03/05/2018
  • Download
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา กำเนิดและพัฒนาการตลาดสดและผู้ค้ารายย่อย ในภาคอีสาน
  • 03/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
  • 03/05/2018
  • Download
  • ส่งสำเนาประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 03/05/2018
  • Download
  • ประพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแแบสถาปัตย์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2561
  • 03/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  • 03/05/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ UNESCO's Participation Programme สำหรับ 2018 - 2019
  • 04/05/2018
  • Download
  • แจ้งแนวปฏิบัติการในการขอกำหนดเลขที่หนังสือสั่งการ และประกาศ
  • 24/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • 24/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
  • 24/05/2018
  • Download
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม 2nd ADVANSE Network Conference 2018
  • 24/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 ประเทศี่ปุ่น
  • 24/05/2018
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด
  • 24/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
  • 24/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การเขียนผลงานวิจัยการสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 3
  • 24/05/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)
  • 24/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDBP Camp) รุ่นที่ 8
  • 24/05/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชากรระดับชาติเรื่อง "การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"
  • 24/05/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) of I.R. of Iran
  • 24/05/2018
  • Download
  • ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)
  • 24/05/2018
  • Download
  • แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือเสนออธิการบดี
  • 24/05/2018
  • Download
  • การจัดทำหนังสือราชการ
  • 24/05/2018
  • Download
 • News on April 2018
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
  • 04/04/2018
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ(Media Innovation) ในโครงการ "MCOT INNO 2018"
  • 04/04/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 6(ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 2) เพิ่มสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใ
  • 04/04/2018
  • Download
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • 04/04/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชากาารนานาชาติของศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "การพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนา"
  • 04/04/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • 04/04/2018
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการการแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/256
  • 04/04/2018
  • Download
  • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
  • 04/04/2018
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DOU/Wallonia-Brussels
  • 04/04/2018
  • Download
  • ประกาสรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
  • 04/04/2018
  • Download
 • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • Download
  • มติเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจำนวน 3 เดือน
  • 31/03/2017
  • Download
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
  • 21/03/2018
  • Download
 • ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • Download
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
  • 21/03/2018
  • Download
 • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561
  • 21/03/2018
  • Download
 • General Dowload
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการการยืมอุปกรณ์ปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • Download
  • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • Download
  • แบบขอใช้ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ
  • 07/07/2017
  • Download
 • Inquiry dowload
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขั้นตอนการทำเรื่องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องส่งตัวฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์การรับขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีที่2/4
  • 18/11/2016
  • Download
 • Documents
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • News on March 2018
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5
   • 19/03/2018
   • Download
   • แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
   • 19/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองอาคารและสถานที่
   • 19/03/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
   • 19/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ(Open Class) ครั้งที่ 12
   • 19/03/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
   • 19/03/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุน KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   • 19/03/2018
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • 19/03/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ 2018 Fang Chia U. International Summer School
   • 19/03/2018
   • Download
   • การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
   • 19/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งการปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   • 19/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษา ภาคปลาย 2560
   • 19/03/2018
   • Download
   • ขอเชิญไปทัศนศึกษา ที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 28 พ.ค. -1 มิถุนายน 2561
   • 30/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลฯ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 2560
   • 30/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 TONNAM THAILAND HERB WORLE 2018
   • 30/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองอาคารและสถานที่
   • 30/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ประเภทสนุกเกอร์และบิลเลียด 4 เม.ย. 61
   • 30/03/2018
   • Download
   • แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
   • 30/03/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป
   • 30/03/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การสมัครตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 30/03/2018
   • Download
  • News on February 2018
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย
   • 01/02/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประเทศฮังการี ประจำปี 2560 - 2561
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. / รศ./ศ รุ่นที่ 5
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันเปตองภายในเพื่อคัดตัวนักกีฬา
   • 01/02/2018
   • Download
   • ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร Diplomatic Academy DA, Vienna School of International Studies
   • 01/02/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย DARMASISWA Scholarship Program
   • 01/02/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอเสนอราคาที่พักและการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและยา เครื่องสำอางค์และการโฆษณา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียน
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2 Walailak Cultural Camp 2018 (WUCC2018) 16-23 มิถุนายน 2561
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 The 19th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2018 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health
   • 01/02/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
   • 01/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจั
   • 15/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • 15/02/2018
   • Download
   • นบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561
   • 15/02/2018
   • Download
   • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ฯ 2561
   • 15/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
   • 15/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Yamaguchi University Summer Program 2018 ประเทศญี่ปุ่น
   • 15/02/2018
   • Download
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6
   • 15/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
   • 15/02/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุน ASEM Work Placement Programme
   • 15/02/2018
   • Download
   • ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   • 15/02/2018
   • Download
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0
   • 21/02/2018
   • Download
   • ประชสัมพันธ์ทุนโคลัมโบส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย
   • 21/02/2018
   • Download
   • ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
   • 21/02/2018
   • Download
   • ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018
   • 21/02/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
   • 21/02/2018
   • Download
   • ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
   • 21/02/2018
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิไหหนาน ซือหัง
   • 21/02/2018
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018
   • 21/02/2018
   • Download
  • News on January 2018
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • Mphil and PhD Studies in Hong Kong
   • 09/01/2018
   • Download
   • Summer School at UCL
   • 09/01/2018
   • Download
   • ขอเชิญร่วมทำสนับสนุนดอกป๊อปปี้ ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก
   • 09/01/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   • 09/01/2018
   • Download
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจณาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
   • 09/01/2018
   • Download
   • รณรงค์เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
   • 09/01/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มมแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2561
   • 09/01/2018
   • Download
   • ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ1,000 บ." ปีที่ 2
   • 09/01/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งประิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2561
   • 09/01/2018
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
   • 09/01/2018
   • Download
   • โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา
   • 09/01/2018
   • Download
  • News on December 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ การดำเนินการกรณีมีผู็ยื่นข้อเสนอรายเดียว แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้้อจัดจ้างฯ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
   • 29/12/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับขาติ ครัร้งที่ 13
   • 29/12/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย Thai Visiting Scholar ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 29/12/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย International Visiting Scholar ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 29/12/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 4-5 มกราคม 2561
   • 29/12/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรีย
   • 29/12/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
   • 29/12/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัด Announcement Institute of International Education Replacement of TOEFL PBT by TOEFL ITP
   • 29/12/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
   • 29/12/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย ณ ประเทศญีปุ่น 2018 โดย JSPS ในวันที่ 11 ม.ค.61 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์
   • 29/12/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
   • 29/12/2017
   • Download
  • News on November 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • โครงการเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน"
   • 01/11/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
   • 01/11/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
   • 01/11/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green Asia and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging
   • 01/11/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
   • 01/11/2017
   • Download
   • เชิญเข้าร่วมสัมมนางาน Smartclass Room V.4.0
   • 08/11/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ Universitas Negeri Semarang (UNNES)
   • 08/11/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ นานาชาติในต่างประเทศ ประจำง
   • 08/11/2017
   • Download
   • ขอส่งประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2557 และ ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2256/2560
   • 08/11/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
   • 08/11/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจัยและพัฒน
   • 08/11/2017
   • Download
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561
   • 08/11/2017
   • Download
   • ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักเกณฑ์และวิีธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลอกเป็นพนันกงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ
   • 17/11/2017
   • Download
   • ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ
   • 17/11/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
   • 17/11/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม "การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
   • 17/11/2017
   • Download
  • News on October 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018"
   • 05/10/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เด็กเล็กฟันดี วิธี SELF CARE
   • 05/10/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
   • 05/10/2017
   • Download
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 05/10/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
   • 05/10/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"
   • 05/10/2017
   • Download
   • หนังสือจดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
   • 05/10/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference"
   • 05/10/2017
   • Download
   • แจ้งประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ครั้งที่ 12/2560
   • 05/10/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์สมัครสอบชิงทุน Fulbright ประจำปี 2561
   • 05/10/2017
   • Download
   • The CommTECH Camp Insight 2018 Program in Surabaya Indonesia
   • 05/10/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้ร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่1 (INCBAA 2018)
   • 05/10/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 รายการ
   • 05/10/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 9 รายการ
   • 05/10/2017
   • Download
   • ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ในการขอเชิญประชุม ASAIHL ณ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.60
   • 05/10/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การส่งบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครงอเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 05/10/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4 )
   • 05/10/2017
   • Download
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4
   • 05/10/2017
   • Download
   • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 05/10/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบโครงการมอบทุนอาหารกลางวัน
   • 16/10/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสรบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 16/10/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายภาพง่าย ๆ By suwat วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
   • 16/10/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "U.S.Education and Scholarship Opportunities" และทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 11 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
   • 16/10/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ International Research Conference on "Conversation and Development" November 23, 2017
   • 17/10/2017
   • Download
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
   • 18/10/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
   • 18/10/2017
   • Download
  • News on September 2016
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2560) และฉบับที่ 1672/2560
   • 11/09/2017
   • Download
  • News on August 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่่อง NRPM กับการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศฯ
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The 2017 Frontiers in Dengue virus and Zika virus Infections Forum at NCKU ระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค.60
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
   • 07/08/2017
   • Download
   • การติดต่อประสานงานด้านทรัพยากรบุคคล งานแผนและทรัพยากรบุคคล
   • 05/09/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2560) และ (ฉบับที่ 1672/2560)
   • 05/09/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-20 พ.ย.60 ณ ประเทศพม่า
   • 05/09/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมงาน Cambodian International Education Fair 2017 ครั้งที่ 1 ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย.60
   • 05/09/2017
   • Download
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ 1. ผลการเยื่อนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี 2. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนขอความรวมมือประชาสัมพันธ์โครางการมอบทุนศึกษาต่อประเทศจีน
   • 05/09/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 05/09/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 รายการ 1. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 05/09/2017
   • Download
   • โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
   • 05/09/2017
   • Download
   • การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ
   • 05/09/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมทำบุญในงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 05/09/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย
   • 05/09/2017
   • Download
   • แจ้งหมายแลขโทรศัพท์คณะเทคนิคการแพทย์
   • 05/09/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตย์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่
   • 05/09/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพง่ายๆ by Suwat
   • 05/09/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   • 05/09/2017
   • Download
  • News on July 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมงาน the 2nd International Education Week ระหว่างวันที่ 22 - 27 ก.ย.60
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคลั่ง และยั่งยืน"
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจาก EU ในวันที่ 7-8 ก.ย.60 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
   • 07/08/2017
   • Download
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 07/08/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 5 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕ ปี ๑๒ ศูนย์วิจัย
   • 07/08/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Mobile+3 สำหรับอาจารย์เพื่อศึกษาดูงาน ณ University of Porto
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Happy Money เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน เรียน ถึงคณบดีทุกคณะ เรียน กรรมการสภาพนักงาน เรียน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เรียน หน.งานสวัสดิการ
   • 07/08/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม the 6th ASEF Rectors' Conference and Student' Forum (ARC6)
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
   • 07/08/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 รายการ
   • 07/08/2017
   • Download
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 07/08/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
   • 07/08/2017
   • Download
  • News on June 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • Universities representing Thailand - 8th USLS at United Nations Thailand
   • 16/06/2017
   • Download
   • Times Higher Education Research Excellence Summit : Asia Pacific
   • 16/06/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการวิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญร่วมงาน"เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดัับนานาชาติ Research Instrument Expo 2017
   • 16/06/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Startup
   • 16/06/2017
   • Download
   • หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มข. และอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
   • 16/06/2017
   • Download
   • ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน 2560
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
   • 16/06/2017
   • Download
   • ทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขยายเวลาการให้โควตาเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รุ่น 4
   • 16/06/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ระบบบริการติดตามการส่งเกรดรายวิชา
   • 16/06/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานในสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticห (LLLD) ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
   • 16/06/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 5 รายการ
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 หลักสูตร
   • 16/06/2017
   • Download
   • การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
   • 16/06/2017
   • Download
   • The Innovation and Impact summit
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายผู้สอน
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการ : บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 24-25 มิ.บ. 60 ณ โพศรีวิลเลจ อ.เมือง จ.อุดรธานี
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ(IAESTE THAILAND) ประจำปี 2561
   • 16/06/2017
   • Download
   • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 16/06/2017
   • Download
   • การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดิโอ 50 ปี อาเซียน ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย
   • 16/06/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอส่งขั้นตอนการดำเนินเรื่องขอฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
   • 16/06/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 ฉบับ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอเชิญท่านผู้บริหาร/ครูบรรณารักษ์/ครูภาษาไทย/ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในโอกาสที่บริษัท นามมีบุ๊คส์ จำกัด ครบรอบ 25 ปี ในปี 2560
   • 16/06/2017
   • Download
   • อบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานคลัง" 21-22 ก.ค. 2560
   • 16/06/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 05/07/2017
   • Download
   • ข้อแนะนำในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย
   • 05/07/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560
   • 05/07/2017
   • Download
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
   • 05/07/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธฺ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 05/07/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลซิล ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G 2018)
   • 05/07/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics วันที่ 1-2 ก.พ. 61 ณ เมือง Ahwaz
   • 05/07/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Citi Program
   • 05/07/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศิลปะสุนทรียศาสตร์ในการจัดดอกไม้สดเพื่อสร้างงานอาชีพอิสระเสริมรายได้
   • 05/07/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 05/07/2017
   • Download
   • ขอขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
   • 05/07/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญเข้ารวมประชุมชี้แจงและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4(4th Business Management International Conference (BMIC))
   • 05/07/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฟังบรรยายและสาธิตฐานข้อมูล Web of Science
   • 05/07/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017"
   • 05/07/2017
   • Download
   • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
   • 05/07/2017
   • Download
  • News on May 2016
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์โครงการ KKU Startup Mini workshop รอบที่สอง
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 Wunca
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2017 International Summer Program at Konkuk University in Seoul ประเทศเกาหลี
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • Download
   • World Reputation Forum / Join experts from University of Oxford, Harvard University and the Wall Street Journal
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น“หลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อรองรับนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน”
   • 19/05/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 (ฉบับที่ 1)
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
   • 19/05/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
   • 19/05/2017
   • Download
   • ทุน ASEA-UNINET staff Exchange One Month Scholarship ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • Download
   • การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • 19/05/2017
   • Download
   • การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • Download
   • โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562
   • 19/05/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 รายการ
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • Download
   • ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่ Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information of Technology (VIIT)
   • 19/05/2017
   • Download
   • The APAC University Rankings: THE Research Excellence Summit on 3-5 July 2017,China Medical University,Taiwan
   • 19/05/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North - South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1-3 ทุน
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU OPEN 2017
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญประชุมเครือข่าย SET Corner กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิด AEC ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • Download
   • การเข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 19/05/2017
   • Download
   • หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
   • 19/05/2017
   • Download
   • การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 19/05/2017
   • Download
   • รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนเป้นภาษาอังกฤษ (English Capacity Builing in High Level Competency) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนหนังสือราชการ รายชื่อผู้ทิ้งงาน กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรืในการดำรงชีพ(ฉบ
   • 19/05/2017
   • Download
   • Hubert H. Humphrey Fellowship Program for the Academic Year 2018-2019
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน
   • 19/05/2017
   • Download
   • จดหมายข่าว วช.
   • 19/05/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
   • 19/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมอาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • 19/05/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. 24 พ.ค.60
   • 19/05/2017
   • Download
   • แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 24/05/2018
   • Download
  • News on April 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   • 02/05/2017
   • Download
   • ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 17
   • 02/05/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
   • 02/05/2017
   • Download
   • การฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 28
   • 02/05/2017
   • Download
   • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย
   • 02/05/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
   • 02/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
   • 02/05/2017
   • Download
   • United Nations Development Programme Partnership With Humanit Affairs United Kingdom
   • 02/05/2017
   • Download
   • NIE Executive Programme for System-Level Education Leaders (ExSEL)
   • 02/05/2017
   • Download
   • รัฐบาลรัฐเซียเชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน Moscow International Education Fair 2017
   • 02/05/2017
   • Download
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วันที่ 30 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
   • 02/05/2017
   • Download
   • ขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารเข็มทิศท่องเที่ยวของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยวฉบับ สวัสดีปีระกา (มกราคม-มีนาคม 2560) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   • 02/05/2017
   • Download
   • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
   • 02/05/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ข่าวการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การเพิงถอนรายชื่อผุู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ
   • 02/05/2017
   • Download
  • News on March 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Cultural Trip) ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขอให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 03/03/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(Risk and Management Control) รุ่นที่ 4
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Thailand's Weather Futures : จับลมฟ้าอากาศ มาขายในตลาด TFEX
   • 03/03/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 3)
   • 03/03/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก
   • 03/03/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 ฉบับ รายชื่อผู้ทิ้งงาน การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบี
   • 03/03/2017
   • Download
   • แนวปฏิบัติในการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   • 03/03/2017
   • Download
   • ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
   • 03/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5
   • 03/03/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ
   • 15/03/2017
   • Download
   • Invitation to apply for Governmental Scholarship or National Chung Cheng University (CCU) Scholarship
   • 15/03/2017
   • Download
   • ประกาศการแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 15/03/2017
   • Download
   • ประกาศรับสมัครทนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Higher Education Challenges in Shaping National Competitiveness in Makassar during 16-19 May 2017
   • 15/03/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium: Building life, Giving Hope ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
   • 15/03/2017
   • Download
   • ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์
   • 15/03/2017
   • Download
   • Global Mindsets for thailand 4.0 The Minds and the practices
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายโครงการ ASEM Work Placement Programme ในวันที่ 22 มี.ค.60 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร HS05
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขออภัยในความไม่สะดวก งดให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ระบบงานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา วันที่ 18-19 มี.ค. 60
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 2
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 5
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัญชาสู่การปฏิบัติ
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 15/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 28/03/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ
   • 28/03/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DOU/Wallonia-Brussels
   • 28/03/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 4)
   • 28/03/2017
   • Download
   • เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
   • 28/03/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.60
   • 28/03/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ
   • 28/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจรย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2559
   • 28/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
   • 28/03/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์การประกวดและขอเรียนเชิญเข้าร่วม “งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2560
   • 28/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Air Asia Fellowship Program จาก ASAIHL
   • 28/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
   • 28/03/2017
   • Download
   • แจ้งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ../2560 เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
   • 28/03/2017
   • Download
   • ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Grean Wall Co - Sponsored Fellowships Programme 2017 - 2018
   • 28/03/2017
   • Download
   • Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship
   • 28/03/2017
   • Download
   • The 3rd APUCEN SUMMIT 2017
   • 31/03/2017
   • Download
   • ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 535/2560) เรื่อง เปลี่ยนชื่อสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 536/2560) เรือ่ง จัดตั้งศูนย์วิจัยเ
   • 31/03/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
   • 31/03/2017
   • Download
   • การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
   • 31/03/2017
   • Download
   • Invitation to participate in international Eureka Innovation Exhibition 2017 (i-EIE 2017)
   • 31/03/2017
   • Download
   • เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ครั้งที่ 7/2560
   • 31/03/2017
   • Download
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
   • 31/03/2017
   • Download
  • News on February 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ จดหมายข่าว วช
   • 14/02/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการขอคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
   • 14/02/2017
   • Download
   • UBC Vancouver Summer Program 2017 - Registration still open
   • 14/02/2017
   • Download
   • การกำหนดให้มีการให้อนุปริญญาของคณะหรือหลักสูตร
   • 14/02/2017
   • Download
   • ขอเชิญยื่นสมัครทุน "การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 " สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)
   • 14/02/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร
   • 14/02/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
   • 14/02/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2560" ในวันอังคารที่ 7 ก.พ.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล
   • 14/02/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
   • 14/02/2017
   • Download
  • News on January 2017
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • รับสมครเยาวชนไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนสู่ผู้ประกอบการสังคม (ASEAN Youth Workshop on Social Enyrepreneurs)
   • 16/01/2017
   • Download
   • โครงการ FameLab Thailland การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2
   • 16/01/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
   • 16/01/2017
   • Download
   • อเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศบสตมวาร(100 วัน)
   • 16/01/2017
   • Download
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
   • 16/01/2017
   • Download
   • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญประจำปีการศึกษา 2560
   • 16/01/2017
   • Download
   • EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BANGKOK
   • 16/01/2017
   • Download
   • Chinese International Education EXhibition Tour(CIEET 2017X กำหนดจัดงาน 22 Chinese International Education Exhibition Tour
   • 16/01/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
   • 16/01/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ(Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 16/01/2017
   • Download
   • General English Proficiency Online Test by EOL System วันที่ 26 ก.พ. 60
   • 16/01/2017
   • Download
   • ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7128/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2017
   • 24/01/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอนสำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโบยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/01/2017
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอเชิญร่วมบริจาคและเข้าร่วมโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท
   • 24/01/2017
   • Download
   • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559
   • 24/01/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท พี่ห้น้อง ครั้งที่ 16
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน และหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ การผลิตตำราหนังสือ รุ่น 3
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
   • 24/01/2017
   • Download
   • การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 24/01/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง The Prospects for Global Financial Stability
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์พื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017SSIS
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอส่งประกาศมข. 2083/2559 เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชาฯ
   • 24/01/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
   • 24/01/2017
   • Download
   • ขอเชิญประชุมเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Netwrok :RUN) ครั้งที่ 3" RUN for Thainland 4.0"
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดโครงการและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ "การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อ
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
   • 06/02/2017
   • Download
   • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการสอบ IDP-IELTS Mock Test ในวันที่ 9 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
   • 06/02/2017
   • Download
   • 2017 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-House Seminar in Economics กำหนดจัดงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
   • 06/02/2017
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 06/02/2017
   • Download
   • การจัดฝึกอบรม นักบริหารพัสดุหลักสูตร Certificate in Purchasing program
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 72/2560) เรื่องการแบ่งกลุ่มสาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 06/02/2017
   • Download
   • การติดต่อประสานงานด้านไปรษณีย์
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอเอกสารเพื่อให้ลงนาม
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอเชิญส่งทีมร่วมการแข่งขันตะกร้อคัดตัวแทนบุคลากรประจำปี 2560
   • 06/02/2017
   • Download
   • The Vienna School of International Studies "Diplomatische Akademie Wien"
   • 06/02/2017
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
   • 06/02/2017
   • Download
   • อขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ คปก.สัญจร ครั้งที่ 4 และ RGJ Seminar Series 117
   • 06/02/2017
   • Download
  • News on Decomber 2016
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอเชิญสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่้่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 30/12/2016
   • Download
   • News from Kuhne Logistics University (KLU),Hamburg
   • 30/12/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
   • 30/12/2016
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2560
   • 30/12/2016
   • Download
   • เสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี
   • 30/12/2016
   • Download
   • The Asia Universities Summit 2017
   • 30/12/2016
   • Download
  • News on November 2016
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop:powerful English Presentation at Academic Conferences
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
   • 03/11/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Ton Duc Thang ประเทศเวียดนาม
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
   • 03/11/2016
   • Download
   • UniverCITY Development Asia Education as a catalyst for development 7th-8th December 2016/Kuala Lumpur, Malaysia
   • 03/11/2016
   • Download
   • 13th edition of Prague Summer Schools on 1-8 July 2017
   • 03/11/2016
   • Download
   • Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Universities Summit
   • 03/11/2016
   • Download
   • 11th annual International Technology, Education and Development Conference 6-8 March,2017
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี
   • 03/11/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การจัดทำงบการเงินของสถาบันอุดมศึกษา
   • 03/11/2016
   • Download
   • ผลการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างไทยและยูนนาน
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละการให้ทุนโครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
   • 03/11/2016
   • Download
   • การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพิ่มเงินเดือน 1.4 เท่า และ การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงใหม่
   • 03/11/2016
   • Download
   • The 15th IAU General Conference in Bangkok on 13-16 November 2016
   • 03/11/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวาชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย"
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเพณีลอยกระทง ถวายเป็นพระราชกุศล
   • 03/11/2016
   • Download
   • ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโทปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สกอฺ)
   • 08/11/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประเภทกำหนดกลุ่มเรื่องประจำปีงบประมาณ 2560
   • 08/11/2016
   • Download
   • เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 08/11/2016
   • Download
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1882/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 18/11/2016
   • Download
   • 13th edition of Prague Summer Schools
   • 18/11/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์งดการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัย
   • 18/11/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (PTA Robot Contest Thailand Championship 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
   • 18/11/2016
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ (รายชื่อผู้ทิ้งงาน)
   • 18/11/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
   • 18/11/2016
   • Download
   • ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)
   • 18/11/2016
   • Download
   • เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานจากปกติปิดทำการ 16.30 น. เป็น 17.00 น. สำนักงานการกีฬา
   • 18/11/2016
   • Download
   • ขอส่งเอกสารประกาศคณะกรรมเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงานฯ ฉบับ 4/2559
   • 24/11/2016
   • Download
   • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัตการ "การตลาดเมือง MICE ยุค Social Media"
   • 24/11/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า)ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/11/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560
   • 24/11/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560(ปีที่ 2/4)
   • 24/11/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
   • 01/12/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing an Academic Manuscript
   • 01/12/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ PES. โดยการแจกโบชัวร์
   • 01/12/2016
   • Download
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การเขียนบทความทางบริการวิชาการ
   • 01/12/2016
   • Download
   • แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
   • 01/12/2016
   • Download
   • ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น JSPS ในวันที่ 8 ธ.ค.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2
   • 01/12/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
   • 01/12/2016
   • Download
  • News on October 2016
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอเชิญเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
   • 07/10/2016
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 07/10/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ทุน SEAMEO RECSAM หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2559-2560
   • 07/10/2016
   • Download
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 07/10/2016
   • Download
   • ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559
   • 07/10/2016
   • Download
   • ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก
   • 07/10/2016
   • Download
   • ประกาศผลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
   • 07/10/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 2)
   • 07/10/2016
   • Download
   • การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
   • 07/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SIS
   • 07/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
   • 13/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 1. การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 2. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ราย ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค อาร์ ที แอพพพาเรล
   • 13/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสนันสุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • 13/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสืบค้นสิทธิบัตร" ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   • 13/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การรับเอกสารเชิงหลักการ(Concept paper)กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพานิชย์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   • 13/10/2016
   • Download
   • การให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
   • 18/10/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ 15 พ.ย.59 พูลแมน
   • 18/10/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม" วันที่ 2 พฤศจิกาย 2559
   • 18/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560" ของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • 19/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
   • 19/10/2016
   • Download
   • ขอส่งสำเนาหนังสือราชการเรื่อง "ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference Instructional Design for Autonomous Learners
   • 19/10/2016
   • Download
   • คณะบริหารธุรกิจได้กำหนดจัดพิธีลงนามถวายอาลัย
   • 19/10/2016
   • Download
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน" โดย Elite Study in Taiwan Project Office Ministry of Education ประเทศไต้หวัน ในวันอังคารที่ 8 พ.ย.59 เวลา 15.0
   • 26/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16 พ.ย. 59 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
   • 26/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
   • 26/10/2016
   • Download
   • ระชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ " กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
   • 26/10/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 2 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 2
   • 26/10/2016
   • Download
  • News on September 2016
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน
   • 06/09/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส" ในวันอังคารที่ 13 ก.ย.59 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
   • 07/09/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์เสนอบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2016 ของ GMSARN
   • 07/09/2016
   • Download
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560"
   • 07/09/2016
   • Download
   • นำส่งสำเนาเอกสาร ขอเชิญเข้าร่วมงาน FOOD and HOTELEX 2016
   • 07/09/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวด
   • 07/09/2016
   • Download
   • แจ้งการขยายเวลาการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS
   • 07/09/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์: การผลิตตำรา รุ่น 1/2559
   • 07/09/2016
   • Download
   • ประกาศ มข. ฉบับที่ 1232/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
   • 07/09/2016
   • Download
   • แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติปฏิบัตินอกเวลาราชการ
   • 07/09/2016
   • Download
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
   • 07/09/2016
   • Download
   • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดเวทีนานาชาติ
   • 07/09/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง ภาษา ภาษาถิ่นและภาษาศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.60 ณ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่
   • 07/09/2016
   • Download
   • การประชาสันพันธ์การจัดสัมมนา Going Global 2017:Global Cities : connecting talent , driving change ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ค. 2560 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
   • 07/09/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "เคล็ดลับในการเตรียมตัวเพื่อขอ ศ."
   • 13/09/2016
   • Download
   • วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
   • 13/09/2016
   • Download
   • โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศกึษา มข. วิทยาเขตหนองคาย ปี พ.ศ. 2559
   • 13/09/2016
   • Download
   • ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ(International Grant Proposal Writing) สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • 13/09/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559
   • 13/09/2016
   • Download
   • กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
   • 23/09/2016
   • Download
   • แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำเนาหนังสือราชการ
   • 23/09/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41และนานาชาติครั้งที่ 5
   • 23/09/2016
   • Download
   • การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   • 23/09/2016
   • Download
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)สกว.
   • 23/09/2016
   • Download
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.
   • 23/09/2016
   • Download
  • News on August 2016
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • แจ้งกำหนดการสิ้นสุดการส่งเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt pay)
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
   • 17/08/2016
   • Download
   • Invitation letter for the SEA Regional Conference entitled "Building Peace through Education and Innovation"
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2559
   • 17/08/2016
   • Download
   • เวียนประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเม็กซิโก AMEXCID
   • 17/08/2016
   • Download
   • การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
   • 17/08/2016
   • Download
   • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอมอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 65
   • 17/08/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   • 17/08/2016
   • Download
   • รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุน "Merit Awards for Special Programs from the Mexican Government for International Students 2016"
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาติ IAU 15th General Conference Conference Higher Education
   • 17/08/2016
   • Download
   • แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559
   • 17/08/2016
   • Download
   • Opening of applications for chevening scholarships 2017/2018
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอเชิญเสนอผงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชากรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย
   • 17/08/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเพณีร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน(ประเพณีเชียร์กลาง)
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2559
   • 17/08/2016
   • Download
   • จดหมายข่าวคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
   • 17/08/2016
   • Download
   • รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   • 17/08/2016
   • Download
   • คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3518/2559 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   • 17/08/2016
   • Download
   • ทุน The Hitachi Global Foundation's Programs in 2017 ประจำปี 2560
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 1/2559
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด แม่น้ำเจ้าพระยา
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอเชิญร่วมงาน International Student Day 2016 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแก่นักศึกษาต่างชาติในสังกัด วันที่ 31 ส.ค. 59 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา
   • 17/08/2016
   • Download
   • การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
   • 17/08/2016
   • Download
   • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559
   • 17/08/2016
   • Download
   • กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
   • 25/08/2016
   • Download
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ
   • 25/08/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32 แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 25/08/2016
   • Download
   • พิจารณาส่งบุคลากรประเภทคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 25/08/2016
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2559
   • 25/08/2016
   • Download
   • การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
   • 25/08/2016
   • Download
  • News on February 2016
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนำนักศึกษาสู่การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 36
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุน Ernt Mach Grant-ASEA-UNINET
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ข่าวจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • นิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งนักศึกษาปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Eramus+
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองอาคารและสถานที่
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • Inviation to the 7th International Research Symposium in Service Management 2016
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 3)
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การประชาสัมพันธืเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษ
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2)
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ 2015
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์บริการบาร์โค้ดเสริมสำหรับเข้าใช้ห้องสมุด
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์รับสมัครล่ามภาษา
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อคัดตัวแทนบุคลากรประจำปี 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • Middle Ease Respiratory Syndrome (MERS)
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Mobile + (Erasmus)
   • 04/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ International Quality in Australian Universities
   • 04/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้ซิกา(Zika virus disease)
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 11
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • แจ้งกำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2559
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 25 และหลักสูตร "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ" รุ่นที่ 3
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • Education USA Fairs 2016
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทาลัยยูนนาน
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัีครงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2480/2558) เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
  • News on Decomber 2015
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professional Chair Grants 2015-2016
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน ทุนวิจัยและทุนการสอนหนังสือของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้แก่นักศึกษาอเมริกันในแบบฟอร์ม Resources for U.S. Students
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประขาคมอาเซียน
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึษา ณ Kannazawa University ประเทศญี่ปุ่น
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้ังที่ 14)
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • Campus France Tour 2015
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ราย Dr. Nancy Ann Young
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญร่วมบริจาคกิจกรรมสอยดาว
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ไปศึกษาต่อปริญญาเอก ณ University of Hawaii at Manoa(UHM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
  • News on November 2015
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • แนวทางการบริกค่ารักษาพยาบาล
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เขิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ เรื่อง China-ASEAN and ASEAN China: The Linkage of the New Maritime Silk Road"
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP Phone)
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY)
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ Park&Pick Service จุดบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ไทยพร้อมรับมือมาตรการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2254/2558 เรื่อง นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์งาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • call for Applications to the SEARCA Regional Professrial Chair Grants 2015-2016
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • The 1st International Symposium on Marine Medicine Invitation
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัิตการ
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลการและนักศึกษา
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ เรื่อง China-ASEAN and ASEAN-China: The Linkage of the New Maritime Silk Road
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์
   • 24/11/2016
   • Download
   • ขอเชิญยื่นสมัครรับทุน" โครงการพัฒนาเครื่อข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 " ( สกว.)
   • 24/11/2016
   • Download
  • News on October 2015
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • Download
   • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • 2016 Franco-Thai Scholarship Program Guidelines for application
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATIN AND MANAGEMENT TECHNOLOGY
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การแจ้งปัญหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนห้องประชุม
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
  icon
  วันที่ 30 Aug 2018
  วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

  วันที่ 01 Sep 2018
  การสอบกลางภาค (1/2561)

  วันที่ 28 Sep 2018
  ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  วันที่ 01 Oct 2018
  ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

  วันที่ 01 Oct 2018
  ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

  วันที่ 01 Oct 2018
  การสอบภาคกลาง (2/2560)

  วันที่ 01 Nov 2018
  วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  วันที่ 06 Nov 2018
  การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

  วันที่ 07 Nov 2018
  Homeroom (ครั้งที่2/2561)

  วันที่ 26 Nov 2018
  การสอบปลายภาค(1/2561)
  icon
  icon