ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ คุณสฤษฏ์พนธ์ วิชิตวงศ์คุณสฤษฏ์พนธ์ วิชิตวงศ์ เจ้าของร้านกาแฟเวียตและหัวหน้าฝ่ายการตลาดร้านหมูยอแม่ถ้วน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ M.B.A. สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

icon
icon